+31 (0)6-11751618

Privacy.

Wij bij Joboti hechten veel waarde aan jouw privacy. 

Joboti B.V. te Nijmegen, Kamer van Koophandel 66278872, hierna te noemen “Joboti” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van de gebruikers van de chatbot. Joboti verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de wet daaromtrent stelt. In deze Privacyverklaring informeert Joboti u over de manier waarop Joboti uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. 

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Joboti worden aangeboden via de Joboti chatbot. De chatbot technologie wordt ontsloten via de website of kanalen (oa Facebook Messenger of Whatsapp Business) van een derde partij, waarbij de derde partij eigenaar is van de persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is aanvullend op de Privacyverklaring van deze derde partij.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1/01/2020.

1 Persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking.

Persoonlijk

Joboti gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke chat ervaring te bieden. Joboti past de conversatie die u voert met de Joboti chatbot aan op uw interesses. Joboti gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens uit eerdere conversaties, uw IP-adres en cookies. Joboti is geen eigenaar van de persoonsgegevens en zal uw gegevens niet ter beschikking voor marketing doeleinden door derde partijen, anders dan de eigenaar van de gegevens.

Doel

Joboti verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door middel van het gebruik van de Joboti chatbot, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Joboti  gebruikt uw gegevens, geanonimiseerd,  om onderliggende taaltechnologie te optimaliseren en conversaties te verbeteren. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. 

Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Joboti deze gegevens net zoals die van andere klanten van Joboti.

2 Doorgifte aan derden

Joboti geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. Joboti geeft alle gegevens door aan de eigenaar van de website waarop de chatbot technologie is geïmplementeerd. De ingevoerde gegevens zijn eigendom van de eigenaar en verwerking valt onder de Privacyverklaring van de eigenaar. 

  2. De doorgifte geschiedt aan een door Joboti voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Joboti een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

  3. Joboti op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

3 Beveiliging van gegevens

Joboti maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Joboti ontvangt.

4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Joboti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5 Cookies

Het is mogelijk dat Joboti tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op de Joboti chatbot werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen, zoals het voortzetten van een eerder gestarte conversatie.

6 Aansprakelijkheid Joboti

Joboti heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Joboti verwerkt ten behoeve van de Joboti chatbot. Joboti accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

7 Bewaartermijn

Joboti bewaart geanonimiseerde persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan de Joboti chatbot, tenzij Joboti op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 Wijziging Privacyverklaring

Joboti behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website Joboti.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de Joboti chatbot gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. 

Contactgegevens

Luuk van Neerven is de Functionaris Gegevensbescherming van Joboti.  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, neem dan contact met Luuk op via [email protected]. Voor vragen of opmerkingen buiten de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

We beloven je geen spam te sturen.