Privacy policy

Wij hechten bij Joboti veel waarde aan jouw privacy

Joboti B.V., gevestigd te te Amsterdam, KvK 66278872 en hierna te noemen Joboti, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van de gebruikers van de virtuele assistent. Joboti verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de wet daaromtrent stelt. In deze privacy policy informeert Joboti u over de manier waarop Joboti uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze privacy policy heeft alleen betrekking op de diensten die door Joboti worden aangeboden via de virtuele recruitment assistent van Joboti. Deze technologie wordt ontsloten via de website of kanalen (waaronder Whatsapp Business en Facebook Messenger) van een derde partij, waarbij de derde partij eigenaar is van de persoonsgegevens. Deze privacy policy is aanvullend op de privacy policy van deze derde partij.

De huidige privacy policy is bijgewerkt op 03/02/2023.

1. Persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking

Persoonlijk
Joboti gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke gesprekservaring te bieden. Joboti past de conversatie die u voert met de virtuele assistent aan op uw interesses. Joboti gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens uit eerdere conversaties, uw IP-adres en cookies. Joboti is geen eigenaar van de persoonsgegevens en zal uw gegevens niet ter beschikking voor marketingdoeleinden door derde partijen, anders dan de eigenaar van de gegevens.

Doel
Joboti verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door middel van het gebruik van de virtuele assistent van Joboti, gaat u akkoord met deze privacy policy en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy. Joboti gebruikt uw gegevens, geanonimiseerd, om de onderliggende taaltechnologie te optimaliseren en conversaties te verbeteren. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Joboti deze gegevens net zoals die van andere klanten van Joboti.

2. Doorgifte aan derden

Joboti geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. Er zijn enkele uitzonderingen.

  • Joboti geeft de gegevens door aan de eigenaar van de website waarop de technologie van onze virtuele assistent is geïmplementeerd. De ingevoerde gegevens zijn eigendom van de eigenaar en de verwerking hiervan valt onder de privacy policy van de eigenaar.
  • De doorgifte geschiedt aan door Joboti, voor de in deze privacy policy opgesomde doeleinden, ingeschakelde derden. Met deze derden heeft Joboti een overeenkomst gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.
  • Joboti is op grond van een wettelijke plicht gehouden persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

3. Beveiliging van gegevens

Joboti maakt -voor zover dat van haar verlangd mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Joboti ontvangt.

4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@joboti.com. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joboti.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Joboti wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

5. Cookies

Het is mogelijk dat Joboti tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd op het moment dat u een cookie ontvangt, kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van uw browser de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies van de virtuele assistent van Joboti, zoals het voortzetten van een eerder gestarte conversatie, werken mogelijk niet meer als uw computer geen cookies kan ontvangen.

6. Aansprakelijkheid Joboti

Joboti heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik van uw persoonsgegevens door derden. Deze privacy policy heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Joboti verwerkt ten behoeve van de virtuele assistent van Joboti. Joboti accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

7. Bewaartermijn

Joboti bewaart geanonimiseerde persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste gesprek met de de virtuele assistent van Joboti, tenzij Joboti op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Wijziging privacy policy

Joboti behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal via deze website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de virtuele assistent van Joboti gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacy policy.

9. Contactgegevens

Stephan Kockelkoren is de Functionaris Gegevensbescherming van Joboti. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, neem dan contact met Luuk op via stephan@joboti.com. Voor vragen of opmerkingen buiten de privacy policy kunt u contact met ons opnemen via support@joboti.com.